Hlinkov okn a dvere

Bezpenostn


Ke kupujeme okn alebo dvere do domu, bytu alebo kancelrie, treba vdy relne ohodnoti rove ohrozenia vlmanm a v prpade potreby zaisti zabezpeeniami vhodnej triedy. Dva to zkaznkovi pocit bezpeia aj monos obdania zav v poisovniach.
Bezpenostn okn a dvere maj posilnen kontrukciu vo vzahu k tandardnm dverm a s zariaden rznymi bezpenostnmi elementmi, ktor chrnia pred vlmanm:
  • pecilne zmky
  • bezpenostn bolce
  • pecilne vplne

Nae dvere s vyhotoven v II triede bezpenosti poda eurpskej normy ENV 1627, a ich odolnos a kvalita bola skontrolovan Instytucie Mechaniki Precyzyjnej /Intittom precznej mechaniky/ vo Varave.

Bezpenostn kovanie


Certifikty