Hlinkov okn a dvere

Doplnky


Skl | Kuky | Kovanie | Lity | Parapety | alzie | Sieky

Skl


Dvoj skl izolan dvoj sklo
Zkladnou lohou skla je obmedzi vyarovanie tepelnej energie zvntra miestnosti.
VY KOMFORT
  • Znenie efektu studenho skla.
  • Redukovanie javu zrania sa vodnej pary. Pri vyrovnan teploty skla s teplotou vo vntri miestnosti sa vyhnete vzniku javu rosenia skla. Pri predpoklade 60% vlhkosti vzduchu a izbovej teplote 20C rosenie v interiri sa vyskytne a pri vonkajej teplote -50C.
  • Obmedzenie vplyvu vetra, ktor fka s vekou rchlosou na sinite prechodu tepla U.
  • Vemi dobr ros a neutrlne farby.
SPORA ENERGIE + OCHRANA IVOTNHO PROSTREDIA
Niie nklady na vykurovanie. Izolan dvojskl s pouitm nzkoemisnho skla chrnia ivotn prostredie. Spotreba menieho mnostva energie vyvolva znenie emisie oxidu uhliitho a sry do ovzduia. Izolan dvojskl predchdzaj sklenkovmu efektu, ktor me by prinou radiklnej zmeny podnebia.
UNIVERZLNOS
Nzkoemisn sklo funguje 24 hodn denne v lete, obmedzenm ohrievania sa miestnosti, aj v zime, ke zamedzuje niku tepla z miestnosti. Vaka zneniu ultrafialovho iarenia, ktor prenik dovntra miestnost, chrnime nae zdravie a spomaujeme proces straty farby nbytku, kobercov a zvesov.

Dvoj skl bezpenostn dvoj sklo
V naej ponuke sa nachdzaj dvojskl vyroben s pouitm skla so zvenou odolnosou voi prebitiu a rozbitiu. lohou bezpenostnho skla je ochrana proti zraneniu v prpade jeho rozbitia. Je tie innou prekkou v prpade toku zvonka a vlmania. Najastejie pouvame lepen sklo, v ktorom jednotliv sklen tabule s so sebou zlepen jednou alebo viacermi vrstvami PVB flie. Flia udriava repy skla a zaruuje, e je otvor uzatvoren aj v prpade rozbitia skla. Vaka monosti pouitia spolu s inmi druhmi skiel je mon zkladn funkcie bezpenostnho skla rozri o ochranu proti slnenmu iareniu, tepeln alebo zvukov izolciu.

Dvoj skl protislen sklo
Druhou mimoriadne dleitou lohou dvojskiel je pomc pri sprvnom hospodren energiou, ktor prenik dovntra miestnosti aj v teplch ronch obdobiach. O sklch pouvanch v takch dvojsklch sa obyajne hovor ako o protislnench sklch, pretoe sa pouvaj najm za elom znenia mnostva prenikajcej slnenej energie, tmto spsobom chrnia miestnosti proti prehriatiu. Hore uveden nzkoemisn skl s aj prekkou pre teplo prenikajce zvonku, ale ich innos v teplejch obdobiach, najm na junej strane budovy, je asto nepostaujca. Potreba pouvania pecilnych protislnench skiel vyplva so snahy architektov pouva modern, ahk a priezran rieenia s vekmi plochami, vaka omu zskavaj vie monosti formovania fasd budov. Dodatonou vhodou oproti tradinm rieeniam je obmedzenie nkladov na klimatizciu kancelrskych miestnost a verejnch priestorov. Poda svojho vzhadu, spsobu vyrbania a zsad fungovania sa protislnen skl lenia na dve skupiny: absorpn a reflexn.

Dvoj skl protihlukov sklo
Akustick vlastnosti okna, jeho schopnos tlmi hluk maj dleit vplyv na tvorenie priaznivch, komfortnch podmienok pre osoby, ktor sa nachdzaj v budovch. Dleitm prvkom pri zlepovan zvukovej izolcie okna je voba sprvneho zasklenia. Akustick vlastnosti dvojskiel vyjadruje hodnota venej stavebnej nepriezvunosti Rw. Hodnota sa uruje poas vskumov v akreditovanch vskumnch laboratrich v slade s platnmi normami, vskumy uruj tlmenie pre jednotliv frekvenn psma od 100 do 3150 Hz. Dvojskl pouvan v stavebnctve mu ma nepriezvunos Rw>50dB. Tento vsledok je mon dosiahnu niekokmi spsobmi:
  • pouitie aspo jednej sklenej tabule s vekou povrchovou hmotnosou (napr. sklo 6mm alebo hrubie). V podstate m vy set hrbok skiel v dvojskle, tm lepia nepriezvunos.
  • pouitie tabul s rznou prunosou. V tomto prpade sa vyuvaj tlmiace vlastnosti lepenho skla (bezpenostnho),
  • rzne hrbky skla. Zlepenie tlmenia hluku sa dosiahne, ak obidve tabule maj hrbku rznu o min. 50% (napr. sklo 4 mm + sklo 6 mm). Tmto spsobom sa tlmenie zlep o 2-5dB. Je to jedna z najlacnejch metd zlepenia zvukovch vlastnost dvojskla.
  • pouitie ako vyplnenia priestoru medzi sklami akho plynu (napr. SF6).

Kuky


Kuky na okn
Bohat ponuka kuiek zaisuje jednoduch vber sprvneho modelu kuky pre Vae okn. tandardne sa na oknch REM II montuj kuky vo farbch: bielej a hnedej. Doplnenm ponuky s:
  • kuky Hoppe SECUSTIC z mosadze so zvukovou indikciou polohy, o uahuje nastavenie krdla do poadovanej polohy. Kuky Hoppe SECUSTIC s dodatone zabezpeen proti pokusu otvorenia okna z vonkajej strany,
  • kuky s kikom
Standard biela
Standard hneda
Hoppe Luxembourg
Hoppe Brugge
Kuka s kikom

Kovanie


Valcov kb
Patentovan spolonosou AUBI valcov kb vaka pouitiu kladky zaisuje ahk a tich prevdzku kovania. Monos vysun valek o 2 mm pri zachovan monosti jeho otania je mimoriadne vhodn v situcich, ke je potrebn korigova mal rozdiely v rozmeroch krdla a zrubne. Funkcia vodorovnej regulcie (+/- 0,75mm) umouje dosiahnu optimlne pritlaenie krdla k zrubni. tandardn vbava.

Poistka proti zabuchnutiu
tandardne montovan na kadej nonici zabezpeuje proti nhodnmu samoinnmu zabuchnutiu pootvorenho krdla, napr. pri prievane. tandardn vbava.

Poistka kuky
Poistka kuky znemouje zmeni polohu kuky na sklpanie, ak je okno v otvorenej polohe. Jej pouitie umouje vyhn sa drahm reklamanm zsahom. Netreba pouva dodaton prvky montovan na zrubni.

Prtlan pnt
Modern prtlan pnt zaisuje poadovan, nastaviten vo vekom rozsahu (+/- 2mm) pritlaenie krdla k zrubni. Jednoduch mont bez pouitia abln je dosiahnut vaka umiestneniu prvku v drke kovania. Vaka takmu umiestneniu prtlanho prvku otvrav a otvravo-sklopn okno vyzer rovnako.

Bezpenostn ap proti vlmaniu
Modern rieenie kovan zabezpeujcich proti vlmaniu patentovan spolonosou AUBI, spova na sasnom pouit prvku pritlaujceho krdlo k zrubni (prtlan pnt) a prvku zabezpeujceho proti vlmaniu (hrbikov ap), vaka omu je obsluha bezpenostnho kovania jednoduch rovnako ako v prpade tandardnho kovania. Systm AUBI 300 ponka mnoh rieenia aj pre atypick kontrukcie. Vek rozsah regulcie je zabezpeen optimlnou vou medzi zmkou a hrbikovm apom.

Dvha okennho krdla
Kontruktri AUBI vyrieili problm opadvania okennho krdla, ktor je mimoriadne viditen v prpade akch okien, napr. balknovch. Vaka pouitiu zdvihka krdla, ktor sa me montova spolu so tandardnou poistkou pootvorenia, je krdlo automaticky zdvihnut, m sa predchdza jeho treniu o zrubu. Toto zaruuje zkaznkom pohodln uzatvranie okna a vrobcom etr nklady pri dodatonch prcach v prpade reklamcie.

Lity


Deliace lity medziokenn
Medziokenn deliace lity sa umiestuj v priestore medzi tabuami skla ete poas vroby dvojskla. Vo svojej ponuke mme medziokenn deliace lity so rkou: 8, 18, 26 a 45 mm. Deliace lity s tandardne dostupn v irokej palete farieb imitujcich drevo: svetl dub, tmav dub, bahenn dub, zlat dub, orech, mahagn a v bielej a zlatej farbe. Ponkame deliace lity vo farebnom preveden jednostrannom a obojstrannom.

Parapety


alzie


Sieky proti hmyzu